Качан Ганна Миколаївна

Деталі
Категорія: Склад кафедри
Опубліковано: Четвер, 01 листопада 2018, 18:58
Автор: Франчук Наталія Петрівна
Перегляди: 4432
image - копия
17 січня
Оcвіта:
  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2008 р.; 2009 р.
Посада:
  старший викладач
Наукові ступені і звання:
  кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
  Системи автоматизованого проектування, Сучасні інформаційні технології (корегуючий курс), Управління ІТ-проектами, Вступ до спеціальності (інформатика), Вибрані питання інформаційних технологій, Моделювання в управлінні соціально-економічними системами.
В університеті працює:
  з 2008 р.
 
   

Автобіографія

     Качан Ганна Миколаївна, 1986 року народження, закінчила у 2003 році Києво-Святошинську районну класичну гімназію м. Боярка.

     2003-2008 рр. – навчалася в НПУ імені М.П. Драгоманова, фізико-математичному інституті. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економічна теорія» та здобула кваліфікацію викладача економіста, викладача економічної теорії та інформатики.

     Працює на кафедрі інформаційних технологій і програмування Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова з 2008 року. З грудня 2018 року зарахована на посаду старшого викладача кафедри теоретичних основ інформатики.

     31 жовтня 2018 року захистила кандидатську дисертацію та отримала диплом кандидата економічних наук.

     Наукові інтереси: використання комп'ютерно-орієнтованих систем навчання інформатики. Автор 20 наукових праць.

Список друкованих праць

1. Качан Г. М. Сучасні проблеми ринку праці та перспективи розвитку нестандартної зайнятості в Україні. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова серія 18 «Економіка і право». 2010. №9. С. 17–23.

2. Качан Г. М. Розвиток неформальної зайнятості в Україні та її наслідки. Вісник Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В. 2011. 4. С. 468–470.

3. Качан Г. М. Функції та мотиви прояву вторинної зайнятості населення. Нові перспективи: економіка, транспорт, інформаційні технології екологія, редакторська та журналістська майстерність: тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених: 12 – 14 грудня 2012 р., м.Кременчук: Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій та управління. 2012. С. 142.

4. Качан Г. М. Вплив вторинної зайнятості на професійну освіту студентів. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова серія 18 «Економіка і право». 2013. №23. С. 91–97.

5. Качан Г. М. Основні форми прояву та правове регулювання вторинної зайнятості в Україні. Інноваційні економічні технології для розвитку підприємств, регіонів, країн: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м.Дніпропетровськ: НО «Перспектива». 2014. №2. С. 88–91.

6. Качан Г. М. Наслідки вторинної зайнятості на регіональні ринки праці. Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ГО «Львівська економічна фундація» Львів: ЛЕФ. 2014. №3. С. 65–66.

7. Качан Г. М. Развитие вторичной занятости различных групп населения Украини. «Authority and society» (History, Theory, Practice)Научный журнал «Власть и общество (История, Теория, Практика)». Scientific magazine of The Open Diplomacy Association.Научныйжурналассоциацииоткрытойдипломатии. 2014. №4. С. 135–147.

8. Качан А. Н. Вторичная занятость: плюсы и минусы. Власть и общество: материалы Международной научной конференции 2014г. факультета бизнес-инжинеринга Грузинского технического университета, ассоциации Открытой дипломатии и научного журнала «Власть и Общество (история, теория, практика)». 2014. С. 30.

9. Качан Г. М. Модель управлінських впливів на розвиток вторинної зайнятості населення в регіоні. Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. 2015. №1. С. 186–192.

10. Качан Г. М. Вторинна зайнятость різних категорій населення України. Розвиток національної економіки: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені ВасиляСтефаника», м.Івано-Франківськ – Тернопіль: Крок. 2015. Ч3. С. 29–30.

11. Качан Г. М. Масштаби та динаміка вторинної зайнятості в Україні. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 12 – 13 квітня 2016 р. Ч.1, м. Дніпропетровськ. 2016. URL: http://nmetau.edu.ua/file/part_1.pdf (дата звернення: 08. 06. 2016).

12. Качан Г. М. Управління вторинною зайнятістю молоді. Глобальні та національні проблеми економіки, електронне наукове фахове видання Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського. 2016. №10. С. 693–696.

13. Качан Г. М. Регулювання вторинної зайнятості України. Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон. 2017. №2. С. 257–262.

14. Качан Г. М. Фактори поширення вторинної зайнятості в економіці України. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2017. №19. С. 86-94.

15. Качан Г. М. Умови і чинники поширення вторинної зайнятості в економіці України. Наукові підходи до оцінки соціально-економічного розвитку країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Одеса, 10-11 листопада 2017 р.). ГО«Центр економічних досліджень та розвитку». ЦЕДР. 2017. С. 91–95.

16. Качан Г. М. Вторинна зайнятість населення: регулювання та розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" / Качан Г. М. – Київ, 2018. – 21 с.

17. Качан Г. М. Вторинна зайнятість населення: регулювання та розвиток : дис. канд. ек. наук : 08.00.07 / Качан Г. М. – Київ, 2018. – 202 с.

18. Системи автоматизованого проектування. Програма варіативної навчальної дисципліни за вибором студентів освітнього ступеня магістр галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології / Укл. Н.П. Франчук, Г.М. Качан; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Факультету інформатики; Кафедра інформаційних технологій і програмування. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 20 с.

19. Сучасні інформаційні технології (корегуючий курс). Програма нормативної навчальної дисципліни освітнього ступеня бакалавр галузі знань 01 Освіта спеціальність 014.09 Середня освіта (інформатика) / Укл. Н.П. Франчук, Г.М. Качан; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Факультету інформатики; Кафедра інформаційних технологій і програмування. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 20 с.

20.  [Текст] : автореф. дис. ... канд. ек. наук: 

 

Праці написані після захисту кандидатської дисертації

21. 

Бібліографічні посилання

Бібліометрика української науки

Бібліографічні посилання Г.М. Качан в Google Академія

Цифровий ключ до історії публікацій (ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-6378-2298