Наукова робота  

   

Карта відвідувань  

   

Лічильник відвідування сайту країнами світу  

Flag Counter
   

QR-code  

qr-code

   

Банери  

   

Всього відвідувань  

2188308
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
610
386
3286
4423
18147
2137960
2188308

Ваш IP: 91.202.135.195
Час на сервері: 2024-05-26 21:12:21
   

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, поширюються безкоштовно

Щоб скопіювати програмні засоби Gran1, Gran-2D, Gran-3D або підручники чи посібники, необхідно звернутись до послуги "Завантажити" (в лівій колонці сторінки). В результаті з'явиться перелік програмних засобів Gran1, Gran-2D, Gran-3D та "Посібники і підручники". Якщо вибрати будь-який об'єкт в цьому переліку, з'явиться його короткий опис і дві "кнопки" - "Детальніше" і "Копіювати". Після звернення до послуги "Копіювати" почнеться копіювання відповідного об'єкта.

   

Вимоги до оформлення статей

Деталі

До уваги авторів!

Вимоги до оформлення статей, що подаються до збірника наукових праць "Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання"

https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn

 

Матеріали для публікації повинні містити 10-12 сторінок, бути написані українською мовою шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см. Стаття має бути оформлена таким чином (див. приклад):

1. В першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирним шрифтом).

2. В наступних рядках вказують:

      Прізвище Ім’я По батькові (в називному відмінку жирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів кілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;

      Науковий ступінь, вчене звання, посада, (вирівнювання до правого краю, 10 пт).

      Місце роботи: назва установи, населеного пункту, країни (вирівнювання до правого краю, 10 пт).

      ORCID ID (реєстрація на сайті – https://orcid.org/register).

      E-mail (вирівнювання до правого краю, курсив, 10 пт).

      Назва статті (відступ від попереднього тексту – 6 пт, від центру прописними літерами жирним шрифтом);

      Анотація (зліва жирним шрифтом); текст анотації українською мовою (з абзацу) повинен бути об’ємом 1800-2000 знаків з пробілами, в ньому коротко подається актуальність статті, мета, зміст, перспективи подальших досліджень;

      Ключові слова: (з абзацу жирним шрифтом) перелік ключових слів (від трьох до восьми слів, не жирним шрифтом);

Текст статті (відступ від попереднього тексту – 6 пт). Назви розділів в тексті статті – від центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – від центру;

До друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового видання), які мають такі необхідні елементи:

Е1. Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді та обґрунтування її актуальності, зв’язок поданої статті з важливими науковими чи практичними проблемами.

Е2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми, на які спирається автор; виокремлення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

Е3. Мета написання статті: формулювання цілей та постановка завдань.

Е4. Подання основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Е5. Висновки щодо даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

      Список використаних джерел (відступ від попереднього тексту – 6 пт, від центру жирним шрифтом) визначається ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16с. Джерела в переліку посилань нумеруються та наводяться в порядку їх згадування в тексті, порядковий номер зазначається в квадратних дужках перед бібліографічним описом.

      References (translated and transliterated) перекладений та транслітерований латиницею список використаних джерел (шрифт 10 пт), оформлюється відповідно до стилю IEEE:

ü прізвища авторів та власні назви журналів і видавництв − транслітеруються латиницею;

ü назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;

ü після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад (in Ukrainian) або (in English);

ü іноземні джерела залишаються без змін.

Транслітерацію можна зробити за допомогою сайтів: http://ua.translit.cc/ (з російської мови), http://ukrlit.org/transliteratsiia (з української мови).

      Назва статті (англійською мовою) перелік ключових слів англійською мовою (відступ від попереднього тексту – 6 пт, від центру прописними літерами, жирним шрифтом);

      Прізвища та ініціали авторів (англійською мовою) (жирним курсивом);

      Abstract. (ліворуч жирним шрифтом);

      текст анотації (англійською мовою) (з абзацу) повинен відповідати перекладу тексту анотації українською мовою;

      Keywords: (з абзацу жирним шрифтом) перелік ключових слів (англійською мовою) (від трьох до восьми слів, не жирним шрифтом).

      Название статьи (російською мовою) (відступ від попереднього тексту – 6 пт, від центру прописними літерами, жирним шрифтом);

      прізвища та ініціали авторів (російською мовою) (жирним курсивом);

      Аннотация (ліворуч жирним шрифтом);

      текст анотації (російською мовою) (з абзацу) повинен відповідати перекладу тексту анотації українською. мовою;

      Ключевые слова: (з абзацу жирним шрифтом) перелік ключових слів (російською мовою) (від трьох до восьми слів, не жирним шрифтом).

3. Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільними характеристиками не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком від центру тексту – шрифтом розміру 12 накреслення курсив. Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.п., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

4. Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. Заголовки таблиць розміщують від центру сторінки, накреслення п/ж, пряме, а нумерація таблиць (якщо їх більше ніж одна) ‑ від правого краю сторінки.

5. Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (4.0), вирівнюють від центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням Word: звичайний 11 пт, великий індекс – 8 пт, маленький індекс 6 пт, великий символ – 14 пт, маленький символ 11 пт.

Елементи формул мають бути позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin x: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, En тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами. Індекси в цих величинах потрібно записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом.

6. Стаття має бути набрана в форматі редактора Microsoft Word.

7. Стаття рецензується і матеріал може бути скорочений й редагований. Відповідальність за зміст статті несе автор. В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.

 

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, редакційною колегією розглядатися не будуть.

 

Наш контактний телефон: (044) 239-30-05

Відповідальні редактори серії:

М.І. Жалдак              академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Ю.С. Рамський         доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальний секретар серії:

Н.П. Франчук            кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ інформатики

                                    (050)75-75-760. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рисунки нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком від центру тексту – шрифтом розміру 
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ